พุทธคยา

พุทธคยา

ในชีวิต.. ต้องมาให้ได้สักครั้ง “พุทธคยา” อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย.. 1 ในสังเวชนียสถาน 4 แห่งอันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา บริเวณบ้านนาง สุชาดา ธิดาของคหบดีแห่งตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ผู้ถวายข้าวมธุปายาสแด่พระบรมศาสดาก่อนการตรัสรู้ “มหาเจดีย์พุทธคยา” โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำที่กว้างใหญ่บริเวณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ประทับตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธคยา โบราณสถานอายุกว่า 2,300 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธจากทั่วโลก ที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรมต้นพระศรีมหาโพธิ์ หน่อที่ 4 ที่เจดีย์พุทธคยา ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่เมื่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นหน่อที่ 3 ได้ล้มลง และได้ปลูกใหม่ไว้ที่พุทธสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ การฟื้นฟูขึ้น ใหม่นี้เริ่มเมื่อราว 150 ปีก่อน ในพ.ศ. 2403 เซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิ่งแฮม นักโบราณคดีชาวอังกฤษ ได้เดินทางมาที่นี่ เขาขุดค้นพบบางส่วนของเจดีย์พุทธคยาที่เคยสร้างตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราชพระมหาเจดีย์พุทธคยา กลับคืนมาสู่ชาวพุทธอีกครั้ง เมื่อท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ชาวพุทธศรีลังกาได้อุทิศตนต่อสู้เพื่อให้ชาวพุทธได้สิทธิกลับเข้ามาฟื้นฟูโบราณ สถานของชาวพุทธอีกครั้ง และเพิ่งประสบความสำเร็จเมื่อรัฐบาลประเทศอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ พร้อมมอบสิทธิการครอบครองพุทธคยาให้ชาวพุทธ และร่วมเป็นกรรม การพุทธคยา ตามพระราชบัญญัติเจดีย์พุทธคยา ในปีพ.ศ.2492 นับจากนั้นชาวพุทธจากทั่วโลกได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง“สถานที่ประทับตรัสรู้” ของพระพุทธเจ้า และ “เจดีย์พุทธ คยา” ก็ได้รับการฟื้นฟูบูรณะเป็นรูปเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ก่อด้วยอิฐแดงเสริมด้วยปูนซิเมนต์ มีความสูง 51 เมตร วัดรอบฐานได้ 121.29 เมตร โดยสร้างเป็นสองชั้น.. ชั้นแรกเป็นห้องโถง ประดิษฐานพระพุทธเมตตา ที่สร้างมากว่า 1,400 ปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างจากหินแกรนิตดำ ปัจจุบันทาด้วยสีทองทั้งองค์ขณะที่พื้นที่รอบๆ มหาเจดีย์พุทธคยา ชาวพุทธจาก ทั่วโลกได้สร้างวัดประจำชาติขึ้น เริ่มจากวัดไทยพุทธคยา เป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลไทย เมื่อครั้งวาระกึ่งพุทธกาล ปีพ.ศ. 2500 และวัดนี้ก็คือวัดแรกของไทยในประเทศอินเดีย โดยจำลองแบบพระอุโบสถจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารมีกุฏิพระ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และอาคารที่พักสำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยด้วยนอกจากวัดไทยพุทธคยาแล้ว ยังมีวัดทิเบต, วัดศรีลังกา,วัดพม่า, วัดจีน, วัดเวียดนาม, วัดญี่ปุ่น, วัดภูฏาน, วัดกัมพูชาตั้งอยู่รอบๆ พระมหาเจดีย์พุทธคยา

                                                                      

บริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา มีนักบวชชาวพุทธและบรรดาชาวพุทธทั้งอินเดีย ทิเบต ไทย เดินทางมาที่นี่ เพื่อเจริญสติเคารพ กราบไหว้ ทำสมาธิ สวดมนต์จากสถิติ พบว่าชาวทิเบตเดินทาง มาถึงที่นี่มากที่สุด โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมาไหว้พระ และมาขายอาหารทิเบต รองลงมาเป็นชาวศรีลังกาที่เดินทางมาตลอดทั้งปี ถัดมาเป็นชาวเมียนมา ญี่ปุ่นเกาหลี ไทย จีน เวียดนาม และกัมพูชาก็เริ่มเดินทางมาเช่นกันการเดินทางมาแสวงบุญที่พุทธคยาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตมีพระนักบวชเดินทางจาริกมาที่นี่และสวดมนต์รอบพุทธคยาเดินจงกรม สักการะและปิด ทองสถานที่ตรัสรู้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์

กราบแล้ว น้ำตาไหล

ดร.มหาน้อย พระมหาปรีชา กตปุญโญ เดินทางมาจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมพระเกียรติ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดียกล่าวว่า “พุทธคยา” เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ มีการสร้าง วิหารโดยรอบเพื่อจัดให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ หลังจากในอดีตได้ทรุดพังลง ไม่มีคนอยู่อาศัย ต้นไม้เกิดขึ้น เมื่อมาฟื้นฟูก็มีคนรุกเข้ามาอยู่อาศัย จึงขุดค้นพบได้ไม่มากนัก เพราะอยู่ ใต้ดินลึกถึง 5 เมตร อีกทั้งยังมีเจดีย์และโบราณสถานอีกมากมายอยู่ใต้ดินการได้มากราบสักการะพุทธคยา มีความรู้สึกแตกต่าง รู้สึกน้ำตาไหล รวมทั้งการได้มาสัมผัสประสบการณ์จริง ของผู้คนความเป็นอยู่ของคนที่นี่ ทำให้ทำจิตใจ “วาง” ได้หลายอย่าง และได้เรียนรู้เข้าใจถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากพุทธคยา สามารถเดินทางไปพุทธ สถานได้อีก 7 แห่งโดยรอบ อาทิ กรุงราชคฤห,์ เมืองพาราณสี, นครสาวัตถี, เมืองกุสินารา ฯลฯ ทุกอย่างมีหลักฐานให้เห็นชัดเจน แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอยู่จริง ณ ดินแดน พุทธภูมิแห่งนี้ที่อยู่ในเขตประเทศอินเดียและประเทศเนปาล“พุทธคยา” 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน เป็นสถานที่ๆ ชาวพุทธมักตั้งจิตอธิษฐานให้ได้เดินทางมาถึงที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิต

Topics:
Share: